B2B Interiors gevestigd en kantoorhoudende te 7311 BH Apeldoorn aan de Deventerstraat 17A, KvK-nummer: 08112656,

Artikel 1 – Definities

 • B2B Interiors: handelsnaam van gebruiker;
 • Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 • Wederpartij: hiermee wordt bedoeld de koper, opdrachtgever en/of huurder van B2B Interiors;
 • Opdrachtgever: hiermee wordt verstaan de wederpartij waardoor aan B2B Interiors een opdracht is verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden;
 • Opdracht: hiermee wordt verstaan de overeenkomst waarbij B2B Interiors zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden;
 • Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de wederpartij;
 • Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail;

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij B2B Interiors als verkoper, leverancier van zaken, verhuurder of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Tussen B2B Interiors en de wederpartij komt een overeenkomst tot stand, zodra B2B Interiors de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
 2. De wederpartij doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf.

Artikel 4 – Aflevering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering ter plaatse waar het magazijn van B2B Interiors gevestigd is.
 1. Wanneer er als leveringsconditie een van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij B2B Interiors derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 – Deelleveringen

Het is B2B Interiors toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is B2B Interiors bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 – Technische eisen

Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8 – Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door B2B Interiors een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9 –  Uitvoering van de overeenkomst 

 1. B2B Interiors zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens B2B Interiors vereist, heeft B2B Interiors het recht bepaalde werkzaamheden door, door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan B2B Interiors aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan B2B Interiors worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan B2B Interiors zijn verstrekt, heeft B2B Interiors het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. B2B Interiors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat B2B Interiors is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan B2B Interiors de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 10 – Wijziging in de te leveren zaken

B2B Interiors is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaken die een verbetering betekenen.

Artikel 11 –Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. B2B Interiors zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal B2B Interiors de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal B2B Interiors daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. Indien de opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd om binnen redelijke termijn nadat B2B Interiors heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – Verhuur

 1. Ingeval van verhuur gelden de hiernavolgende bepalingen. Indien een of meer bepalingen strijdig zijn met een of meer overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen in dit artikel 12.
 2. De huurtermijn gaat in vanaf het moment waarop de wederpartij het gehuurde materiaal heeft opgehaald en aan haar is ter hand gesteld dan wel op het moment waarop B2B Interiors het gehuurde heeft afgeleverd op de overeengekomen locatie.
 3. De huurtermijn eindigt indien door de wederpartij het gehuurde is teruggebracht en aan B2B Interiors is ter hand gesteld dan wel het gehuurde door B2B Interiors is opgehaald en weer ter beschikking is gekregen.
 4. B2B Interiors heeft het recht aan wederpartij (telkens) het huurtarief voor een dag extra in rekening te brengen indien wederpartij het gehuurde niet tijdig heeft teruggebracht dan wel B2B Interiors niet in de gelegenheid heeft gesteld het gehuurde conform afspraak op te halen.
 5. Vanaf het moment dat wederpartij het gehuurde ter beschikking gesteld heeft gekregen als hiervoor bedoeld en nog niet bij B2B Interiors heeft teruggebracht c.q. B2B Interiors het gehuurde nog niet ter beschikking heeft gekregen na afloop van de verhuur, is wederpartij gehouden als een goed huisvader zorg te dragen voor het gehuurde. Het risico van het gehuurde ligt dan bij wederpartij. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon het gehuurde tijdig bij B2B Interiors ophaalt dan wel B2B Interiors in de gelegenheid stelt het gehuurde te bezorgen en in ontvangst te nemen. Indien niemand daarvoor beschikbaar is heeft B2B Interiors het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De wederpartij zal dan de transportkosten verschuldigd zijn alsook de overeengekomen huurtermijnen.
 6. B2B Interiors heeft het recht van wederpartij een waarborgsom te vragen die dient te zijn betaald voor aanvang van de huurtermijn. Indien de wederpartij een overeengekomen waarborgsom niet tijdig betaalt, heeft B2B Interiors het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd het recht van B2B Interiors op volledige schadevergoeding.
 7. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het gehuurde tijdens de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.
 8. Nadat door B2B Interiors het gehuurde retour is ontvangen zal het gehuurde door B2B Interiors worden gecontroleerd op volledigheid en beschadiging. Het enkel meenemen van de zaken door of namens B2B Interiors of het in ontvangst nemen van het gehuurde is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien bij controle blijkt dat het geretourneerde niet volledig of compleet is dan wel beschadigd is, zal B2B Interiors binnen 48 uur na retournering wederpartij daarvan op de hoogte stellen.
 9. De wederpartij, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij het gehuurde bedienen, hanteren en/of gebruiken dienen bekend te zijn met de bij het gehuurde aanwezige/aan het gehuurde bevestigde gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en dienovereenkomstig te handelen. De wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip aan B2B Interiors te retourneren in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen.
 10. De wederpartij verplicht zich ertoe om eventuele lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden te zullen betalen. Zij dient B2B Interiors terzake te vrijwaren.
 11. Voor zover vereist dient de wederpartij voor eigen rekening en risico tijdig zorg te dragen voor benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 12. De wederpartij verplicht zich B2B Interiors te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en B2B Interiors hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B2B Interiors. Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.
 13. De wederpartij zal B2B Interiors onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (een gedeelte van) het gehuurde. Indien de wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde dient hij B2B Interiors hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De wederpartij zal B2B Interiors op zijn eerste verzoek mededelen waar het gehuurde zich bevindt.
 14. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, surseance van betaling of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van B2B Interiors.
 15. In geval van annulering van de verhuur door de wederpartij heeft B2B Interiors recht op:
  1. Een redelijke vergoeding voor alle voorbereidende werkzaamheden, wanneer de annulering geschiedt meer dan dertig dagen voorafgaand aan de overeengekomen huurtermijn;
  2. Een vergoeding van 50% van de overeengekomen totale huursom, wanneer de annulering geschiedt meer dan veertien dagen doch niet meer dan 30 dagen voorafgaand aan de overeengekomen huurtermijn;
  3. Een vergoeding van 100% van de overeengekomen totale huursom, wanneer de annulering geschiedt veertien dagen of korter voorafgaand aan de overeengekomen huurtermijn;

Artikel 13 –Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 –Intellectuele eigendom 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt B2B Interiors zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door B2B Interiors verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van B2B Interiors worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. B2B Interiors behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 15 –Opzegging (te verrichten werkzaamheden)

 1. Buiten het hiervoor bepaalde in artikel 12 lid 15 in geval van verhuur, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk, danwel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst is gesloten opzeggen wegens gewichtige redenen als bedoeld in art.7:408 lid 2.
 2. In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411.

Artikel 16 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van B2B Interiors op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onderstaande gevallen. B2B Interiors is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen indien:
 • Na het sluiten van de overeenkomst aan B2B Interiors ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • B2B Interiors, die daartoe gerechtigd is, de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming of een aanbetaling te doen en deze zekerheid of aanbetaling binnen de gestelde termijn uitblijft, dan wel onvoldoende is.
 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan B2B Interiors zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is B2B Interiors bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17 – Garantie

 1. B2B Interiors garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na het moment van levering.
 2. Indien een klacht onder de garantie door B2B Interiors gegrond wordt bevonden, is B2B Interiors slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de wederpartij terug te betalen tegen terug levering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.
 3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, is B2B Interiors aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 (aansprakelijkheid).
 4. De garantie vervalt indien de wederpartij de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
 5. De garantie vervalt eveneens indien de wederpartij herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van B2B Interiors heeft verricht of door anderen heeft laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat B2B Interiors zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

Artikel 18 –Eigendomsvoorbehoud 

 1. De door B2B Interiors geleverde zaken blijven het eigendom van B2B Interiors totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met B2B Interiors gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door B2B Interiors verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).
 1. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij B2B Interiors anders bepaalt.
 2. Door B2B Interiors afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken de verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt B2B Interiors zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die B2B Interiors uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door B2B Interiors geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor B2B Interiors haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
 4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is B2B Interiors gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht B2B Interiors zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van B2B Interiors
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan B2B Interiors op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door B2B Interiors geleverde zaken te verpanden aan B2B Interiors op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van B2B Interiors;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die B2B Interiors ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 19 – Gebreken; klachttermijnen (verkoopvoorwaarden)

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk aan B2B Interiors te melden.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering schriftelijk te melden aan B2B Interiors.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan B2B Interiors worden geretourneerd.

Artikel 20 –Gebreken; klachttermijnen (te verrichten werkzaamheden) 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan B2B Interiors.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal B2B Interiors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal B2B Interiors slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 25 (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 21 – Prijsverhoging

Indien B2B Interiors met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is B2B Interiors niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: B2B Interiors mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 –Honorarium 

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en reis- en verblijfkosten.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van B2B Interiors, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. B2B Interiors is gerechtigd om stijgingen in de door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de opdrachtgever.
 7. Indien de verhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 23 – Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd ex. artikel 6:119a BW.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 24 – Incassokosten

 1. Indien de wederpartij niet of niet tijdig een van zijn verplichtingen nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijzen en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt plaats volgens het Rapport Voor-Werk II. Voornoemd tarief is als volgt gestaffeld:
 • over de eerste Euro 2.950,- 15%
 • over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
 • over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
 • over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
 • over het meerdere 3%.

Indien B2B Interiors aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De wederpartij is jegens B2B Interiors de door B2B Interiors gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien B2B Interiors en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 17 (Garantie) van deze voorwaarden.
 2. Alle andere dan de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van B2B Interiors is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van B2B Interiors beperkt tot een keer de factuurwaarde of een keer de waarde van de geleverde diensten.
 3. B2B Interiors is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van B2B Interiors of haar bedrijfsleiding.

Artikel 26 – Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan B2B Interiors zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
 • ziekte als gevolg van een epidemie bij personeel van B2B Interiors en/of haar toeleveranciers;
 • stakingen in andere bedrijven dan die van B2B Interiors;
 • wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van B2B Interiors;
 • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan B2B Interiors afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 1. B2B Interiors heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (een verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat B2B Interiors haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 27 – Geschillenbeslechting

De rechter te Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen B2B Interiors en de wederpartij kennis te nemen. B2B Interiors blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen B2B Interiors en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 29 – Wijziging van de voorwaarden

 1. B2B Interiors is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 2. B2B Interiors zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.